Vedtekter for Lekeplassen familiebarnehage

 

Eierforhold

Lekeplassen familiebarnehage er  en privateid barnehage med 10 plasser i alderen 0-6 år. Lekeplassen familiebarnehage har drevet siden høsten 2000.

 

Eierform

Eier er selvstendig næringsdrivende

 

Org. nr          :           982 26 4723

Eiers navn   :           Nina Bakken Antonsen

Adresse       :           Markaplassen 13, 7054 Ranheim

Telefon         :           41 21 53 30

Mail                :           ninabantonsen@gmail.com

 

Ansvar

Eier har administrativt og økonomisk ansvar, førskolelærer har pedagogisk ansvar for familiebarnehagen.

 

Formål

Familiebarnehagen drives etter bestemmelsene i Lov om barnehager §1.

 

Danning gjennom omsorg, lek og læring.

Familiebarnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne bardommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trugt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

(Barnehageloven § 1 Formåj, 1. ledd)

 

Leke- og oppholdarealer

Familiebarnehagen benytter kjøkken, stue, gang, bad og soverom i 1. Etg. Og gang, stue og kjøkken i 2 etg. Totalt 130 kvm.

 

Bemanning / vikarordning

Eier av familiebarnehagen er assistent i 100 % stilling, førskolelærer/ styrer ansatt i 39 % stilling og 1 assistent i 100 % stilling. Til sammen 3,39 årsverk. Familiebarnehagen har vikarordning ved sykdom og annet fravær. Alle ansatte skal delta på førstehjelpskurs hvert 2 år.

 

Samarbeidsbarnehage

Lekeplassen familiebarnehage samarbeider med Nydammen familiebarnehage, Vikåsen familiebarnehage og Løkka familiebarnehage.

 

Åpningstider / ferier

Familiebarnehagen er åpen f.o.m mandag t.o.m. fredag fra kl. 0700 til 1630. Familiebarnehagen har fleksibel sommerferie i skoleferien. Barna må ha 4 uker ferie i denne perioden, 3 uker må være sammenhengende. Julaften, romjul og nyttårsaften holder barnehagen stengt. Samt mellomdagene i påsken er barnehagen stengt. Familiebarnehagen har 1 planleggingsdag i året (fastsettes av kommunen).

 

 

 

 

Opptak

Barnehageåret er fra 1. august til 31. Juli. Barnehageplassen tildeles etter løpende opptak. Opptak foretas av Trondheim kommune v/ Oppvekstkontoret. Søknad om opptak sendes elektronisk på nettadresse: www.trondheim.kommune.no innen 1. mars hvert år. Barn som ønsker overflytting må søke innen 1. februar.

Barnehagen tilbyr kun heltidsplasser (41 timer eller mer)

Barn som slutter i barnehagen, har siste dag i barnehagen 30. juni.

 

Oppsigelse

Oppsigelse av plassen må skje skriftlig med  1 –en-  måneders varsel regnet fra den første i måneden. Unntak;  i perioden april/juni, er oppsigelslestiden 2  -to- mnd. Oppsigelse kan gis ved manglende betaling med 1 måneds varsel.

 

Opptakskrets

Barn bosatt i Trondheim kommune og nærliggende kommuner.

 

Opptakskriterier

Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritet rekkefølge.

HOVEDOPPTAK:

Barn som i henhold til Lov om barnehage § 12a har rett til barnehageplass og som står uten

barnehageplass. Det må søkes plass innen fristen 1.mars og ønsket oppstartsdato er satt til

senest august samme år.

I lov om barnehage§ 12a heter det:”Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter det søkes rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrift.”

Felles for trondheimsbarnehagene:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne; jf Lov om Barnehager § 13Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og\eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester § 4-12, 4-4, annet

    Og fjerde ledd.

Barnehagens egne kriterier:

4. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage.

5. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.

 

OVERFLYTTINGSOPPTAK:

Barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august samme år og som

søker innen fristen 1.februar.

 

Felles for trondheimsbarnehagene:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne; jf Lov om Barnehager § 13

    Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og /eller sykehus.

 

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester § 4-12, 4-4, annet

    Og fjerde ledd.

Barnehagens egne kriterier

4. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage.

5. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.

 

SUPPLERINGSOPPTAK:

Barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak el.

Overflyttingsopptak, til ledige plasser i løpet av året.

 

Felles for trondheimsbarnehagene:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne; jf Lov om Barnehager § 13

    Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og /eller sykehus.(alle typer opptak)

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester § 4-12, 4-4, annet

    Og fjerde ledd.

3. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/stenging i løpet av barnehageåret, skal prioriteres. Barn som mister plassen ved en planlagt nedleggelse eller permisjon/stenging ved barnehageårets slutt, vil bli ivaretatt ved hovedopptak/overflyttingsopptak

 

Barnehagens egne opptakskriterier:

4. Gruppens sammensetning.

5. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde

 

Foreldrebetaling

Eier fastsetter foreldrebetalingen for et år av gangen og etter veiledende makspris. Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis hver måned. Det  betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.

Lekeplassen familiebarnehage følger Trondheim kommune sine maksimalsatser til enhver tid. Familiebarnehagen tar ikke kostpenger.

1.    Søskenmoderasjon

For familier med mer enn ett barn i barnehage, gis moderasjon på 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3.

 

2.    Redusert betaling på økonomisk grunnlag

Søknader om redusert betaling behandles etter nasjonale regler for inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Ingen skal betale mer enn 6 –seks- prosent av familiens inntekt, begrenset oppad til maksimalprisen for en barnehageplass. De som ikke har skattepliktig inntekt skal ikke betale for plassen. Barnehagene kan kreve kostpenger i tillegg.

Fra 1 august 2016 skal kommunen gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer pr. uke til alle 3, 4 og 5 åringer i husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Inntektsgrensen er satt til kr. 417 000.

Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolegang.

 

3.    Moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk

Retten til fratrekk i foreldrebetaling faller bor fra 1 august 2016. Retten til hjelp flyttes da fra opplæringsloven til barnehageloven. Barn som har fått innvilget rett til fratrekk vil beholde dette så lenge deres vedtak er gyldig.

 

 

 

Årsplan

Veiledende årsplan for den pedagogiske driften av familiebarnehagen utarbeides for ett år av gangen og følger barnehageåret. Årsplan utarbeides på grunnlag av rammeplan for barnehager og tilpasses lokale forhold.

Foreldrene får planen til orientering.

 

Tilvenning

Det er viktig at barna får en trygg og god tilvenning. Vi bruker vanligvis 3-4 dager på tilvenning, men tar individuelle ønsker og etter behov.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikresamarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom hver familiebarnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i familiebarnehagen, slik at hver gruppe er likt representer. Familiebarnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Familiebarnehagens eier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

 

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagen skal i h.h.t Lov om barnehager følge bestemmelsen om taushetsplikt §21 og opplysningsplikt til Barnevernstjenesten §22 og §23.

 

Politiattest

Kommunen krever politiattest på ansatte og vikarer.

 

Vedtektenes varighet

Vedtektene er fastsatt av eier. De kan revideres som følge av eierforhold, antall hjem eller at andre forhold endres.

 

Forsikring

Barnehagen har forsikret barna for ulykke/skade/død.

 

Internkontroll

Barnehagen har utarbeidet et eget internkontroll system.

 

Vedtektene er oppdatert siste gang 01.12.17

 

 

Trondheim 01.12.17

Nina Bakken Antonsen