Vedtekter Nydammen familiebarnehage

 

Eierforhold

Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år.

Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001.

 

Eierform

Eier er selvstendig næringsdrivende.

 

Eiers navn: 

 

Hege Skylstad

Adresse:           

Markaplassen 3

                         

 

7054 RANHEIM

Telefon:           

92498529

 

E-post adresse:     hegedah@gmail.com

 

Ansvar

Eier har administrativt og økonomisk ansvar, førskolelærer /styrer har det pedagogisk ansvar for familiebarnehagen.

 

Formål

Familiebarnehagen drives etter bestemmelsene i Lov om Barnehager § 1.

 

Danning gjennom omsorg, lek og læring

” Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.”

 

(Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd.) 

 

Bemanning/vikarordning

Eier av familiebarnehagen er assistent i 100 % stilling, førskolelærer/styrer ansatt i 20 % stilling. Familiebarnehagen har vikarordning ved sykdom og annet fravær. Alle ansatte skal delta i førstehjelpskurs.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom hver familiebarnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i familiebarnehagen, slik at hver gruppe er likt representer. Familiebarnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Familiebarnehagens eier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

 

Samarbeidsbarnehage

Nydammen familiebarnehage samarbeider med Lekeplassen familiebarnehage, Vikåsen familiebarnehage og Løkka familiebarnehage.

 

 

Åpningstider/ferier

Familiebarnehagen er åpen f.o.m. mandag t.o.m. fredag fra kl. 0700-1630. Familiebarnehagen har sommerstengt 4 uker i juli måned.

 Julaften og romjula holder vi stengt, og mellomdagene i påsken. 

 

Planleggingsdager

Familiebarnehagen har 1 planleggingsdag i året.

 

 

Leke og oppholdsareal

Familiebarnehagen drives i et privat hjem. Der disponerer vi gang, bad, lekerom, stue og kjøkken.

 

 

 

Opptak

Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli. Barnehageplassen tildeles etter løpende opptak. Opptak foretas av Trondheim kommune v/Oppvekstkontoret Søknad om opptak sendes på elektronisk på fastsatt skjema til:

www.trondheim.kommune.no  søknadsfristen er 1. mars.

Barnehagen tilbyr kun heltidsplasser med ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer.

 

 

 Opptakskrets

Barn bosatt i Trondheim og Malvik kommune.

 

Opptakskriterier

Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritet rekkefølge.

 

HOVEDOPPTAK:

Barn som i henhold til Lov om barnehage § 12a har rett til barnehageplass og som står uten barnehageplass. Det må søkes plass innen fristen 1.mars og ønsket oppstartdato er satt til:

 

 § 12 a. Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

   

 

 

Felles for trondheimsbarnehagene:

 

1.             Barn med nedsatt funksjonsevne; jf Lov om Barnehager § 13Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og\eller sykehus.

2.             Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester § 4-12, 4-4, annet     Og fjerde ledd.

 

Barnehagens egne kriterier:

 

4.  Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage.

 

5.  Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.

 

 

 

OVERFLYTTINGSOPPTAK:

Barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august samme år og som søker innen fristen 1.februar

 

Felles for trondheimsbarnehagene:

 

1.             Barn med nedsatt funksjonsevne; jf Lov om Barnehager § 13     Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og /eller sykehus.

 

2.             Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester § 4-12, 4-4, annet og fjerde ledd.

 

 

Barnehagens egne kriterier

 

4.  Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage.

 

5.  Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.

 

SUPPLERINGSOPPTAK:

Barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak el. Overflyttingsopptak, til ledige plasser i løpet av året.

 

Felles for trondheimsbarnehagene:

 

1.  Barn med nedsatt funksjonsevne; jf Lov om Barnehager § 13

    Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og /eller sykehus.(alle typer opptak)

 

2.  Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester § 4-12, 4-4, annet     Og fjerde ledd.

 

3.  Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/stenging i løpet av barnehageåret, skal prioriteres. Barn som mister plassen ved en planlagt nedleggelse eller permisjon/stenging ved barnehageårets slutt, vil bli ivaretatt ved hovedopptak/overflyttingsopptak

 

Barnehagens egne opptakskriterier:

 

4. Gruppens sammensetning.

5. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde

 

 

 

Oppsigelse

Oppsigelse av plassen må skje skriftlig med 1 – en måneds varsel regnet fra den første i måneden. Unntak: I perioden 1. april -1. juni er oppsigelsestiden 2 – to måneder.

 

Oppsigelse kan gis ved manglende betaling med 1 måneds varsel.

 

 

Foreldrebetaling

Eier fastsetter foreldrebetalingen for et år avgangen.

Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis hver måned. Det betales for 11 måneder i året.

Nydammen familiebarnehage følger Trondheim kommune sine satser.

 

 

1.             Søskenmoderasjon

                     For familier med mer enn ett barn i barnehagen gis moderasjon på 30 %

for

                 Barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 osv.

            Familier med barn i barnehage og SFO, gis 25 % moderasjon for hvert av barna i SFO. Moderasjon gis på de rimeligste plassene.

 

2.             Moderasjon på økonomisk grunnlag

            Det kan søkes om moderasjon på økonomisk grunnlag, betaling kreves inntil vedtak om moderasjon foreligger. Grunnlaget fir vedtaket er en vurdering av familiens økonomi. Dokumenterte opplysninger om familiens samlede inntekter og utgifter må følge med søknaden. Ved vurdering av søknaden følges sosialtjenestens satser for livsopphold. Dersom det innvilges moderasjon på økonomisk grunnlag, gis det ikke søskenmoderasjon.

 

3.             Moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i henhold til opplæringsloven § 5-7. Det gis moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i henhold til opplæringsloven for de timene de mottar denne hjelpen.

 

 

4.             Moderasjon for barn med utsatt skolestart.

            Barn som unntaksvis innvilges utsatt skolestart gis moderasjon for 20 timer pr. uke

 

 

 

Årsplan

Veiledende årsplan for den pedagogiske driften av familiebarnehagen utarbeides for ett år av gangen og følger barnehageåret. Årsplan utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager å tilpasses lokale forhold. 

Foreldrene får planen til orientering.

 

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagen skal i h.h.t barnehagelovens §20 følge bestemmelsen om taushetsplikt og opplysningsplikt til Barnevernstjenesten § 22, sosialtjenesten og den kommunale helse og omsorgstjenesten § 21.

 

Politiattest

Kommunen krever politiattest på ansatte og vikarer.

 

Vedtektenes varighet

Vedtektene er fastsatt av eier og gjelder til de revideres som følger av eierforhold, antall hjem eller andre forhold endres.

 

 

Forsikring

Barnehagen har forsikret barna for ulykke/skade/død.

 

Internkontroll

Barnehagen har utarbeidet et eget internkontroll system.

 

 

Vedtektene er oppgradert 12.12.17

 

Trondheim 12.12.17

 

 

Hege Skylstad