Veiledende årsplan

for

Nydammen familiebarnehage. 2018/2019

” Det jeg hører, 

det glemmer jeg.

Det jeg ser, 

det husker jeg.

Det jeg opplever,

det forstår jeg”.

Kinesisk ordtak

 

Innholdsfortegnelse

Velkommen til Nydammen familiebarnehage.

Barnehagens verdigrunnlag

Barnehagens satsningsområde

Ansatte

Samarbeidsbarnehage

Dagsrytmen

Bursdager

Foreldresamarbeid

Samarbeidsutvalg, SU

Verdier

Voksenrollen

Fagområdene i Rammeplanen

Kommunikasjon, språk og tekst

Kropp, bevegelse og helse

Kunst, kultur og kreativitet

Natur, miljø og teknologi

Antall, rom og form

Etikk, religion og filosofi

Nærmiljø og samfunn

Barnehagens veiledende årshjul

Dokumentasjon og vurdering

Progresjonsplan

Tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte

Alle Med

Overgang barnehage-skole

 

 

Velkommen til Nydammen familiebarnehage.

 

 

Nydammen familiebarnehage er en privateid familiebarnehage med statlig støtte. Familiebarnehagen eies av Hege Skylstad og har drevet siden 2001.

En familiebarnehage kjennetegnes ved små grupper i private hjem. Barna møter trygge og faste omsorgspersoner, og gjennom lek og hverdagsaktiviteter skapes det en myk overgang til arenaer utenfor barnas hjem.

Kommunen har ansvaret for godkjenning og tilsyn med alle familiebarnehager.

Denne årsplanen skal være et arbeidsregnskap for de ansatte i barnehagen, og gi nødvendig informasjon til dere foreldre.

 

Barnehagens verdigrunnlag

 

Familiebarnehagen er underlagt lov om barnehager og vi jobber ut ifra rammeplanen. Målet med rammeplanen er å gi personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eiere og tilsynsmyndigheter.

“Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

(Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd)

” Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelse og aktiviteter” 

(Barnehageloven §2 i lov om barnehage).

” Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få muligheten til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.” 

(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning)

 

 

Barnehagens satsningsområde

 

Barnehagens satsningsområde er lek og vennskap.

” barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (barnehageloven§2)

Av alt det viktige som vi holder på med i barnehagen, er leken aller viktigst.

Leken er barnas naturlige uttrykksform og leken er vårt viktigste verktøy i arbeid med barna. Gjennom leken utvikles vennskap og god kontakt barna imellom og mellom barn og voksne.

Det kreves sosiale ferdigheter for å delta, og det er nødvendig å delta for å utvikle sosiale ferdigheter. I lek får barna trening i intellektuelle språkferdigheter. Barna lærer å skille mellom fantasi og virkelighet. Gjennom leken kan de tilpasse virkeligheten til seg selv, men vi må ikke glemme at for barna så er leken først og fremst et mål i seg selv!

Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et leke-fellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. På den andre siden kan makt og utestenging i leken hindre vennskap og gode relasjoner

 

Ansatte

 

Eier

Hege Skylstad

Styrer/førskolelærer:

Ida Halgunset. Førskolelæreren skal bistå i faglighjelp til foreldresamtaler, planarbeid og personalmøter.

 Samarbeidsbarnehage

 

Nydammen familiebarnehage er samarbeids barnehage med Lekeplassen familiebarnehage, men har også tett samarbeid med Vikåsen familiebarnehage.

 

 

 

Dagsrytmen

 

07.00 Barnehagen åpner

07.00-08.30 Frokost

08.30 Fri lek / Tilrettelagte aktiviteter

09.30 Ryddetid/mat

09.45 Sangstund

10.00 Påkledning / utetid /tilrettelagte aktiviteter

10.45 Mellommåltid for de minste

12.00 Måltid

12.30 Soving/frilek/tilrettelagte aktiviteter

14.30 Frukt

16.30 Barnehagen stenger

 

Disse tidene kan avvike noe etter vær og årstid.

Vi tilrettelegger hviling/soving etter barnas behov. Dette skjer i vogn ute.

 

 

Bursdager

Vi lar foreldrene bestemme hva dere vil ha med når det er bursdagsfeiring. Men vi oppfordrer til å velge et sunnere alternativ. Vi lager krone, synger bursdagssangen og har fokus på barnet. 

 

 

 

 

 

 

Foreldresamarbeid

 

Vi ønsker et godt samarbeid med foreldre/foresatte. Vi ønsker at samarbeidet mellom foreldre, barn og personalet skal bygge på gjensidig tillit og respekt.

Det er foreldrene/foresatte som kjenner sine barn best og er” eksperter på egne barn”. Samtidig har personalet i barnehagen mye erfaring og kompetanse som kan være til hjelp og veiledning i ulike situasjoner.

Barnehageloven sier at barnehagen skal gi barna gode utviklings- aktiviteter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Med forståelse menes her en gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles.

 

Samarbeidsutvalg, SU

 

For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et arbeidsutvalg. To foreldre blir valgt som kontaktpersoner for resten av foreldrene. Disse to blir med i samarbeidsutvalget sammen med eier og 1 ansatt. Barnehagens samarbeidsutvalg skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Hvis det er noe så kan man enten ta dette opp med foreldrerepresentantene eller komme direkte til oss.

Årsplanen blir sendt til foreldrerepresentantene for gjennomsyn og godkjenning for deretter å bli lagt ut på barnehagens hjemmeside, samt Trondheim kommune sine barnehagesider. Årsplanen blir sendt på mail til alle foreldre.

Foreldrene skal også ha mulighet til å komme med innspill i barnehagehverdagen.

Vi legger til rette for et godt foreldresamarbeid gjennom:

-foreldresamtaler

-foreldremøte

-juleavslutning og sommeravslutning

-den daglige kontakten med foreldrene i bringe og hentesituasjon av barnet.

 

 

 

 

Verdier

 

Vi ønsker at:

·     Vi respekterer hverandre med våre forutsetninger, vår historie og våre grenser

·     Leken er i fokus

·     Barna skal vise vanlig folkeskikk

·     Barna har venner i barnegruppa

·     Barna kan få være spontane og utforskende

·     Barna utvikler et positivt selvbilde

·     Vi skal skape trygghet, trivsel og samhørighet hos barna

·     Både barn og voksne skal føle tilhørighet og trives i barnehagen. Vi voksne skal være gode rollemodeller i det vi sier og gjør.

·     Barna skal lære seg å vise respekt og omsorg for hverandre

·     Barnehagen skal gi alderstilpasset stimulering og stimulering til selvstendighet.

·     Barnehagen har nulltoleransen for mobbing.

 

 

Voksenrollen

 

Vi voksne gjør vårt beste for å kunne:

-       Gi varme og omsorg til hvert barn

-       Gi rom for glede og humor

-       Være aktivt og støttende til stede i barnas lek og hverdagen i barnehagen

-       Være tilstede og bevisst observere, lytte og delta

-       Være inkluderende

-       Gi barna trygghet og tillit

-       Gi rom for undring, kunnskap og mestring

-       Være sensitive og ekte interessert i barnas opplevelser, undring, spørsmål og ønsker for egen læring

 

 

Fagområdene i Rammeplanen

 

Rammeplanene har nedfelt 7 ulike fagområder som barnehagen jobber aktivt med gjennom hele barnehageåret. Hvert fagområde dekker et stort læringsfelt, samtidig som fagområdene sjeldent opptrer isolert. Vi har fremhevet et mål for barna i de ulike fagområdene tilpasset barnas alder og forutsetninger, samt barnehagens forutsetninger. Dette for å synliggjøre og konkretisere hvordan vi jobber med fagområdene i barnehagehverdagen.

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst

 

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

·     Uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter

·     Bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter

·     Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

·     Leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord

·     Møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer

·     Opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

·     Utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter

 

Fagområde

1-2 år

3-4 år

5-6 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst

Barna skal bli kjent med et utvalg av billedbøker, sanger, rim og regler.

 

Vi skal bruke figurer, musikk, lyd og tegn ved formidling til barna.

 

Barna skal lærer å uttrykke seg gjennom kroppsspråk.

 

Lære enkle begreper og kunne forstå enkle beskjeder.

Barna skal arbeide med eventyr og et utvalg av barnebøker, sanger, rim og regler. 

 

Vi skal la barna få uttrykke seg gjennom drama og musikk for å formidle sin historie rundt eventyret.

 

Vi skal lese høyt for barna, visualiserer tekster og sanger vi jobber med gjennom drama. Mestre å være i dialog over tid.

Barna skal arbeide med eventyr og et utvalg av barnebøker, sanger, rim og regler.

 

Vi skal tilrettelegge språkstimulerende aktiviteter i mindre grupper.

 

Barn skal få et positivt forhold til tekst og bilde. Barn skal lære å gjenfortelle tekst sin måte.

 

Mestre å rime og tøyse med språket.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kropp, bevegelse og helse

 

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna

·     Opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer inne og ute, året rundt

·     Blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold

·     Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper

·     Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer

·     Blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser

·     Setter grenser for egen kropp og respekteres andres grenser

·     Får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid

 

Fagområde

1-2 år

3-4 år

5-6 år

Kropp, bevegelse og helse

Lære å bevege seg i ulendt terreng. Turopplevelser i nærmiljøet.

 

Barna skal få læring i god hygiene og sunt kosthold.

 

Barna skal opparbeide god selvstendighet ved måltid og få prøve å kle på seg selv.

 

Barna skal få kjennskap til kropp gjennom bevegelse, sang, musikk og dans. 

Vi skal bruke nærmiljøet og ulendt terreng for å oppleve uteliv og årstider.

 

Vi skal ha bevegelsesleker ute og inne. Vi skal lære og utøve god hygiene og sunt kosthold.

 

Barna skal bli selvstendig ved måltider og påkledning. Barna skal få et forhold til sin egen kropp og økt kroppsbeherskelse. Bruke kroppen som uttrykksform for følelser gjennom drama og rollelek.

Barnehagen er ofte på tur. Barna skal oppleve uteliv i alle 4 årstider. Vi skal inspirere til allsidig kroppslige aktiviteter.

 

Barna skal kunne god hygiene og utøve selvstendighet. Barna skal lære om kroppen og betydningen av sunt kosthold.

 

Barna skal bruke kroppen som uttrykksform i kunst og drama gjennom dramatisering og rollelek.

 

 

Kunst, kultur og kreativitet

 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

·     Har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer

·     Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

·     Bearbeide inntrykk og følelser i møte med kust, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne.

·     Møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre

·     Bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk

·     Opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

 

Fagområde

1-2 år

3-4 år

5-6 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst, kultur og kreativitet

Barna skal få stimulere sine sanser.

 

Barna skal gis erfaringer med ulike bordaktiviteter.

 

Barn skal oppleve musikkglede, rytme, sang og dans.

 

Øve på å tegne, de voksne tilrettelegger.

 

Bli kjent med farger.

Barna skal få oppleve musikk. Vi synger og har sangleker. Vi bruker rytmeinstrumenter.

 

Barna skal øve seg på å planlegge og uttrykke seg gjennom kunsten i dramatisering, rollespill og sang.

 

Vi skal benytte oss av kulturtilbud.

 

Kunne fargenavn

Barna skal få kjenne på skaperglede og kreativitet i lek, drama og formingsaktiviteter.

 

Barn skal få øve på å ta initiativ og dramatisere en fortelling. 

 

Vi skal benytte oss av kulturtilbud.

 

Lære farger, skille de fra hverandre og erfare å blande farger.

 

 

 

 

 

 

Natur, miljø og teknologi

 

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna

·     Opplever og utforsker naturen og naturens mangfold

·     Får gode opplevelser med friluftsliv året rundt

·     Opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

·     Får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen

 

Fagområde

1-2 år

3-4 år

5-6 år

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur, miljø og teknologi

Vi er ute hver dag og vektlegger gode opplevelser i uteleken.

 

Barn skal erfare årstidene og undre seg sammen med voksne.

 

Gå tur i skogen i ulendt terreng.

 

Bli kjent med småkryp og insekter i nærmiljøet.

 

 

 

 

Vi skal gi barna varierte naturopplevelser.

 

Vi går ut og opplever skifte i været og naturen gjennom alle årstider.

 

Lære om å oppleve småkryp og insekter i nærmiljøet.

Vi knytter turer til tema vi jobber med.

 

Vi skal la barna få undre seg og lære samspill med naturen.

 

Vi skal bruke bildefoto som utgangspunkt for å snakke om opplevelser og erfaringer fra turene.

 

Lære om å utforske småkryp og insekter i nærmiljøet.

 

Vi øver på å være naturvenn.

 

Barna skal erfare og lære om trafikksikkerhet og trafikkregler.

 

 

 

 

 

Antall, rom og form

 

      Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna

·     Oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger

·     Utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper

·     Leker og eksperimenter med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på

·     Erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse

·     Bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse

·     Undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede

 

Fagområde

1-2 år

3-4 år

5-6 år

 

 

 

 

 

Antall, rom og form

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi bruker sang, rim og eventyr hvor de matematiske begrepene har fokus. Som f.eks. i eventyr med magiske tall som i de 3 Bukkene Bruse og Gullhår og de 3 bjørnene. 

Vi får kjennskap til begreper, former og telling. 

Barna bruker puslespill og klosser. 

Vi teller. 

 

Barna blir kjent med flere tall, og får erfare at hvert tall og siffer står for en bestemt mengde. 

Vi bruker hverdags situasjoner som bord dekking og påkledning til å leke med telling og førmatematiske begreper som rekkefølge, størrelser og mengder. 

Vi samtaler rundt og ser etter geometriske figurer. 

 

Barna får erfaringer med ulike størrelser og måleenheter. 

Barna utforsker og erfarer avstand, retning og tempo.

Barna klarer å orientere seg i nærmiljøet utenfor barnehagen, og peke ut hvilken retning de bor i forhold til der de er osv. 

Barna er med på å sortere og kategorisere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etikk, religion og filosofi

 

Gjennom arbeid med etikk, religion, og filosofi skal barnehagen bidra til at barna

·     Får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen.

·     Utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål

·     Får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier

·     Får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på

·     Utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap.

 

Fagområde

1-2 år

3-4 år

5-6 år

 

 

 

 

Etikk, religion og filosofi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barna lærer forskjell på rett og galt og vise følelser gjennom kroppsspråk. 

Personalet hjelper barna å sette ord på følelser. 

Vi veileder barna i å vise omsorg.

Barna blir kjent med høytider og norske tradisjoner 

 

Vi snakker om følelser, og om hvordan vi skal være mot hverandre. 

Fokus på vennskap, empati og høflighet 

Barna lærer seg å stille spørsmål og finne ut av ting. Vi undrer oss og filosoferer sammen med barna, vi gir ikke alle de ferdige svarene. 

Barna møter andre kulturer med respekt og undring, og vi kan markere andre kulturer sine høytider.

 

Barna får innsikt i flere nyanser i følelsesregisteret og kjenner på at de kan bli utfordret. 

Vi tar del i barns undring, og deltar i samtaler der vi reflekterer over ulike erfaringer. 

Vi filosofere sammen med barna ved å stille spørsmål til undring. 

Snakke om bakgrunnen for ulike kulturers høytider. 

 

 

 

 

 

Nærmiljø og samfunn

 

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til barna

·      Oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet

·      Erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse

·      Utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt

·      Blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner

·      Blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer

·      Blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur

·      Får kjennskap til nasjonale minoriteter

 

Fagområde

1-2 år

3-4 år

5-6 år

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmiljø og samfunn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barna skal føle tilhørighet gjennom felles opplevelser, for eksempel i samlingsstunder, turer og måltid. 

Barna blir kjent i nærmiljøet. 

Vi bruker kollektiv transport. 

Barnas familie er synlige i barnehagen, og vi snakker om mamma, pappa, søsken m.fl. 

 

Barna skal oppleve at gutter og jenter er likeverdige. 

Barna blir kjent med det som finnes i nærmiljøet. 

Barna får en begynnende forståelse for at de er en del av en større sammenheng. 

Vi markerer samenes dag 6 februar.

 

Barna lærer å bli aktive deltagere i vårt demokratiske samfunnet, ved å bli vant til å bli involvert, medvirke og ved å si sin mening om egen hverdag. 

Barna erfarer at valg og handlinger kan påvirke situasjoner både for dem selv og andre. 

Barna blir bevisste sin egen rolle som de eldste i barnehagen. 

Barna får kunnskap om levesett og ulike tradisjoner.

Vi markerer samenes dag 6 februar

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagens veiledende års hjul

 

 

August

Tema: Tilvenning

 

September

Tema: Dyrene i hakkebakkeskogen

-        Barnehagefotografering

-        28 sept. Foreldremøte

-        Brannvern uke

 

 

Oktober

Tema: Dyrene i hakkebakkeskogen

-        Høsttakkefest for barna

-        rusken dag

-        aktiviteter i Vikåsenhallen

 

November

Tema: jul

-        juleforberedelser

-        lager adventskalender

Desember

Tema: jul

-        Juleavslutning

-        Nissefest

-        Luciafeiring

-        Barnegudstjeneste

 

Januar

Tema: Vennskap

-        Lærer oss vennskapssanger

-        Ser filmer om vennskap

-        foreldresamtaler

 

Februar

Tema: Vennskap

-        Lærer oss vennskaps sanger

-        Samenes uke

-        karneval

-        aktiviteter i Vikåsenhallen

 

Mars

Tema: Sansene våre

-         sanse forsøk

-        12 mars barnehagedagen

-        brannøvelse

-        påske

-        solfest

April

Tema: Sansene våre

-         sanse forsøk

-        «fest i skogen» Bamse fyller 50 år

-        Blir kjent med Karius og Baktus

 

Mai

Tema: Trafikklære

-        17 mai feiring

-        Rusken dag

 

Juni

Tema: Trafikklære

-        sommeravslutning m/kunstutstilling

 

Juli

-        ferieavvikling

 

Dokumentasjon og vurdering

 

Barnehagens dokumentasjon av det pedagogiske innholdet gir foreldrene et innblikk av hva barna opplever, lærer og erfarer i barnehagen. Etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjon av barnas lek, læring og hverdag her i barnehagen. Vi skal være sensitive og respektfulle i forhold til enkeltbarnets uttrykk og hva som dokumenteres. Barna skal ha muligheten til å påvirke hva som skal dokumenteres. Observasjon, planlegging, dokumentasjon og vurdering skal danne grunnlaget for en kritisk og reflekterende praksis, slik at vi kan skape faglig utvikling og endring. 

I tillegg utarbeides årsplan og 2-månedsplaner. Barnehagen legger jevnlig ut bilder/videoer på barnehagens lukket Facebook gruppe. Dette skaper en fin mulighet for foreldre til å samtale med barnet sitt om hva som skjer i barnehagen.

Vi har personalmøter annen hver måned, hvor vi evaluerer temaet i års hjulet.

Vi har i tillegg halv- og helårs evaluering.Alle ansatte er tilstede under evaluering.

Vi deltar på brukerundersøkelser initiert av Trondheim kommune. 

 

Progresjonsplan

 

Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vår oppgave er å gi barna oppgaver de mester (mestringsopplevelse) samtidig som vi skal gi dem utfordringer slik at de har noe å strekke seg mot. I progresjonsplanen tar vi utgangspunktet i rammeplanenes 7 fagområder. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet.

Planen tar ikke utgangspunkt i alder med i 3 trappetrinn som bygger på hverandre. Dette fordi ingen barn er like, og det vil derfor være naturlig at de befinner seg barn i ulike alder på hvert trappetrinn. På samme måte som hvert enkelt barn finner seg på ulike trappetrinn i forhold til fagområdene.

Det er viktig å påpeke at progresjon er en prosess, resultater måles ikke. 

 

 

 

 

 

 

Tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte

 

Barnehagen skal tilpasse det allmenpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere og lengere perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og / eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling. 

Hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve en sakkyndig vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp.

 

Alle Med

 

Vi bruker Alle Med observasjonsskjema som hjelp i det pedagogiske arbeidet. Skjemaet dekker 6 utviklingsnivå. Språkutvikling, lek, sosial og emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sanse motorisk utvikling.

Skjemaet er til hjelp for personalet til å ha en observerende holdning i samspillet med barnet, og det kan være et hjelpemiddel i foreldresamtaler. Vi plikter til å varsle foreldre om at vi bruker Alle Med Observasjonsskjema, og det er opp til hver enkelt forelder å avgjøre om vi kan bruke det. Foreldre signerer for samtykke.

 

Overgang barnehage-skole

 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første trinn, og evn SFO. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. 

Forberedelsene til skolestarterne følges opp hele det siste året i barnehagen. Med det ønsker vi å gi barna en god overgang mellom barnehage-skole. Som hjelp på veien bruker vi blant annet heftet "Trampoline", her er det gode oppgaver hvor barna kan føle mestring.